One Gaming

Föreningens stadgar

 • 1 Föreningens namn
  Föreningens namn är One Gaming Group
 • 2 Föreningens säte
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
 • 3 Föreningsform
  Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Esport United.
 • 4 Syfte
  Föreningens syfte är främst att främja Esportens utveckling och gemenskap för Esport spelande medlemmar.
 • 5 Oberoende
  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
 • 6 Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
 • 7 Medlemmar
  One Gaming Group kommer inte ta någon årsavgift. En medlem som motverkar föreningens syfte kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
 • 8 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
 • 9 Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
 • 10 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
 • 11 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
   1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
   2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
   3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
   4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
   5. Fastställande av dagordning.
   6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
   7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
   8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
   9. Fastställande av medlemsavgifter.
   10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
   11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
   12. Val av
   a) föreningens ordförande för en tid av 4 år.
   b) föreningens kassör för en period av 3 år.
   c) föreningens sekreterare för en period av 2 år.
   d) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
   e) en eller två personer till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
   13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
   medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
   Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 • 12 Extra årsmöte
  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
 • 13 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
 • 14 Rösträtt
  Alla godkända medlemmar har rösträtt på årsmöten. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
 • 15 Röstetal
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
 • 16 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
 • 17 Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.