INTEGRITETSPOLICY
Inledning

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang, stipendiat, föreningsmedlem, hyresgäst eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med One Gaming Group.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhet bedriven av One Gaming Group (OGG) (802533-7141).

OGG är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med organisationen när du:

• ingår avtal med oss
• har en fråga och/eller kontaktar oss
• anmäler dig till någon av våra utbildningar
• är anställd, konsult eller förtroendevald
• söker jobb hos oss
• besöker våra hemsidor och accepterar cookies
• deltar i konferens eller annan mötesplats
• deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
• nyttjar våra tjänster eller applikationer
• beställer en produkt av oss
• registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell kund, partner eller leverantör
• registreras som kontaktperson hos oss för din organisation

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det.

OGG behandlar personuppgifter för att:

• bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar eller bolagsordning
• uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till svenska samt utländska myndigheter
• publicera material i sociala medier och på hemsidor
• registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter eller nätverk
• uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal
• genomföra projekt och satsningar
• sammanställa statistisk och följa upp verksamheten
• arrangera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser
• hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar
• tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/kunder
• hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis utbetalning av statligt stöd eller köp av tjänst/produkt
• hantera och tilldela och utmärkelser
• administrera och bedriva utbildningsverksamhet
• tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support
• utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling, exempelvis i syfte att förbättra produktutbudet
• tillhandahålla personliga erbjudanden, vilka ibland kan vara baserade på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i våra digitala kanaler.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Försäkringskassan och andra svenska samt utländska myndigheter Rättslig förpliktelse.
Uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal. Fullgörande av avtal.
Registrera kontaktuppgifter över exempelvis
deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter eller nätverk. Fullgörande av avtal vid befintligt avtal, annars intresseavvägning.
Publicera material i sociala medier och på
hemsidor. Intresseavvägning eller samtycke.
Administrera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser. Intresseavvägning eller avtal.
Hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar. Samtycke fram tills rekryteringsprocessen är avslutad.
Tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/kunder. Intresseavvägning.
Hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis utbetalning av statligt stöd eller köp av tjänst/produkt.
Fullgörande av avtal vid köp av tjänst/produkt, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning vid utbetalning av statligt stöd.

Hantera och tilldela stipendium och utmärkelser. Fullgörande av avtal.

Administrera och bedriva utbildningsverksamhet. Uppgift av allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars fullgörande av avtal.

Tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support. Fullgörande av avtal för hemsidor/applikationer där avtal eller allmänna villkor anges.

Utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling i syfte att förbättra produktutbudet samt utveckla system. Samtycke.
Tillhandahålla personliga erbjudanden, vilka ibland kan vara baserade på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i våra digitala kanaler. Samtycke.

OGG behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar, bolagsordning eller stiftelseförordnande. Om vi önskar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som är specificerade ovan och som är förenliga med de ursprungliga ändamålen kommer du att informeras särskilt om detta. Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med fördefinierade ändamål.
När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Läs mer om dina rättigheter i avsnittet ”Vilka rättigheter har du?”.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan behövas delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet ska fungera. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse. Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.

Dina personuppgifter kan i vissa fall även överföras till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Tredjelandsöverföringar kan göras om något av följande villkor uppfylls:

• EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller
• andra lämpliga skyddsåtgärderhar vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att mottagaren har bindande företagsbestämmelser (sk. Binding Corporate Rules, BCRs), eller
• det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtycke till den specifika överföringen, eller
• vid ett särskilt tillstånd av Datainspektionen

Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat beslutsfattande?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande vars beslut kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation utan att särskilt informera dig. Om vi vid något tillfälle använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.

Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får organisationen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Förändringar av integritetspolicyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet och stöd till idrottsrörelsen, och därför kan innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Om du vill veta mer

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla till info@onegaming.se.