One Gaming

Användarvillkor för onegaming.se
Senast ändrad: den 30 mars 2022

 

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) är ett juridiskt avtal mellan dig och One Gaming Group (”One Gaming Group”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Dessa Användarvillkor gäller för alla
webbplatser, mobilapplikationer eller andra onlinetjänster och interaktiva tjänster som tillhandahålls av One Gaming Group och som innehåller en länk till dessa Användarvillkor (gemensamt ”Tjänsterna”).

Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar du att dessa Användarvillkor reglerar din användning av Tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor måste du sluta ha tillgång till eller använda Tjänsterna.

Vi kan revidera dessa Användarvillkor för att reflektera ändringar i Tjänsterna, våra användares behov, våra verksamhetsprioriteringar eller ändringar i lagar och förordningar. Vi meddelar dig om större revideringar inom skälig tid i enlighet med gällande lagstiftning. Varje gång du vill använda Tjänsterna ber vi dig att kontrollera dessa Användarvillkor för att säkerställa att du förstår vilka villkor som gäller vid den tidpunkten. Dessa Användarvillkor uppdaterades senast det datum som anges högst upp.

  1. Medlemskap

1.1. Registrering av konto samt medlemskap i föreningen One Gaming Group utförs på hemsidan www.onegaming.se eller www.callofduty.nu. Genom registreringen blir sökanden medlem i One Gaming Group (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att One Gaming Group med manuell databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna One Gaming Group sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger One Gaming Group rätt att neka Medlemmen medlemskap.

  1. Användande av Tjänsterna

2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att One Gaming Groups tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för One Gaming Group eller någon annan medlem på One Gaming Group.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av One Gaming Groups tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte One Gaming Group lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av One Gaming Groups tjänster underrätta One Gaming Group via contact@onegaming.se

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är One Gaming Groups alternativt tredje parts (samarbetspartner till One Gaming Group) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av One Gaming Groups Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan One Gaming Groups medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 – 2.6 äger One Gaming Group rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. One Gaming Group har skyldighet – att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

  1. Tillgänglighet

3.1 Tjänsterna är normalt sett tillgängliga alltid. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. One Gaming Group förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 One Gaming Group ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i One Gaming Group eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

  1. Ansvarsbegränsningar

4.1 One Gaming Group har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. One Gaming Group har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som One Gaming Group eller medlemmar i One Gaming Group har upprättat länkar till på One Gaming Group.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på One Gaming Group förbehåller One Gaming Group sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 One Gaming Group ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. One Gaming Group är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på One Gaming Group betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

4.5 Köp av produkter på One Gaming Group regleras i enlighet med Köpvillkoren.

  1. Granskning av data och information

5.1 One Gaming Group äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot One Gaming Group. One Gaming Group äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med One Gaming Groups bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som kan anses ligga i grund under One Gaming Groups ansvar.

  1. Giltighetstid och uppsägning

6.1 Medlemskapet i One Gaming Group gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp föreningsmedlemskapet via e-post till contact@onegaming.se. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i One Gaming Group automatiskt upphör och kan inte återkallas. Konto som skapats på våra Tjänster kan avslutas av Medlemmen själv.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger One Gaming Group rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 Medlemmen ska om så erfordras ersätta One Gaming Group för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

  1. Överlåtelse

7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. One Gaming Group äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.

  1. Tävlingar och vinster

8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

  1. Ändringar och tillägg

9.1. One Gaming Group äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på One Gaming Group. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i One Gaming Group i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.